TƯ PHÁP

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 •   02/11/2023 11:36:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000350
Số quyết định:
2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 •   02/11/2023 11:36:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000333
Số quyết định:
2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục công nhận hòa giải viên

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 •   02/11/2023 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000373
Số quyết định:
2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục công nhận hòa giải viên
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 •   02/11/2023 11:34:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001449.000.00.00.H36
Số quyết định:
1644/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 •   02/11/2023 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001457
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

 •   02/11/2023 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.003005
Số quyết định:
169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 •   02/11/2023 11:32:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001255
Số quyết định:
169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 •   02/11/2023 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001263
Số quyết định:
169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 •   02/11/2023 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000942
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 •   02/11/2023 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000927
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 •   02/11/2023 11:29:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000913
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 •   02/11/2023 11:29:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001009
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 •   02/11/2023 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001406
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 •   02/11/2023 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001016
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực di chúc

Thủ tục chứng thực di chúc

 •   02/11/2023 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001019
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực di chúc
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 •   02/11/2023 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001035
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 •   02/11/2023 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000884
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 •   02/11/2023 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000815
Số quyết định:
1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 •   02/11/2023 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000908
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ quan khác
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Chứng thực

Các tin khác

ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NAM
DỊCH VỤ CÔNG QUẢNG NAM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay4,344
 • Tháng hiện tại68,399
 • Tổng lượt truy cập1,905,530

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẾ THUẬN
   Cơ quan chủ quản: UBND xã Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
   Địa chỉ: Xã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
   Điện thoại: 02353.885588 - Email: ubndxaquethuan@gmail.com
   Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử xã Quế Thuận khi phát hành lại thông tin
Tìm kiếm:
Xã Quế Thuận | Thủ tục hành chính xã Quế Thuận | UBND xã Quế Thuận | Quế Thuận
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây