LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 •   30/10/2023 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.000132.000.00.00.H36
Số quyết định:
2059/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 •   30/10/2023 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001942.000.00.00.H55
Số quyết định:
4174/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Trẻ em
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 •   30/10/2023 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001944.000.00.00.H55
Số quyết định:
4174/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Trẻ em
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 •   30/10/2023 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.004941
Số quyết định:
847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Trẻ em
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 •   30/10/2023 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
MSTT: 2.001947.000 .00.00.H47

CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Luật 102/2016/QH13

Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 •   30/10/2023 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.004944
Số quyết định:
847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Trẻ em
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 •   30/10/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0

MSTT: 1.004946.000 .00.00.H47

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật 102/2016/QH13

Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

 •   30/10/2023 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.000489.000.00.00.H36
Số quyết định:
2059/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 •   30/10/2023 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.000506.000.00.00.H36
Số quyết định:
2059/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 •   30/10/2023 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000355
Số quyết định:
1593/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 •   30/10/2023 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000602
Số quyết định:
406/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 •   30/10/2023 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000744.000.00.00.H56
Số quyết định:
2253/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 •   30/10/2023 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.000751.000.00.00.H36
Số quyết định:
3043/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 •   30/10/2023 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.001653
Số quyết định:
596/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 •   30/10/2023 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.001699
Số quyết định:
596/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 •   30/10/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
1.003337
Số quyết định:
108/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Người có công
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 •   30/10/2023 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:
2.001382
Số quyết định:
108/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Người có công
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 •   03/10/2023 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG QUẢNG NAM
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NAM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay3,757
 • Tháng hiện tại98,788
 • Tổng lượt truy cập1,935,919

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẾ THUẬN
   Cơ quan chủ quản: UBND xã Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
   Địa chỉ: Xã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
   Điện thoại: 02353.885588 - Email: ubndxaquethuan@gmail.com
   Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử xã Quế Thuận khi phát hành lại thông tin
Tìm kiếm:
Xã Quế Thuận | Thủ tục hành chính xã Quế Thuận | UBND xã Quế Thuận | Quế Thuận
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây